Wykonywane zapytania na stronie:

Nasz KRS: 0000285182
FUNDACJA S.O.S. dla ZWIERZĄT
41-508 Chorzów - Maciejkowice
ul. Antoniów 1

Nr konta bankowego: 93 1560 0013 2367 0569 2079 0001
Dla ludzi
EdukacjaDla ludzi

PROGRAM RESOCJALIZACYJNY


Już 3 edycja, (2 odbyła się kilka miesięcy temu) tym razem na oddziale zamkniętym w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Pracujemy z grupą 9 osobową.

Jako jedyni w Polsce prowadzimy CYKLICZNY program, zazwyczaj z 10 osobową grupą.

Psiaki uczą się, a panowie rosocjalizują!Media o programie:

http://m.katowice.gazeta.pl/katowice/1,106509,12003306.html
25.VI.2012r

Dobiega koniec programu, po 3 miesięcznej pracy czas na egzamin!

Nasi podopieczni biorący udział ( TE PSY SZUKAJĄ DOMU!)

1) MISIEK->klik


2) FUFU->klik


3) BURBON->klik


4) SETKA->klik


5) NERO->klik


6) KERMIT->klik


7) LALUNA->klik


8) ALF->klikT E O R E T Y C Z N Y  M O D E L   

P R O G R A M U

I edycja programu ma charakter pilotażowy, tj. realizowany na gruncie Zakładu Karnego w Wojkowicach, po raz pierwszy kierowana do wyselekcjonowanej ze względu na wspólne potrzeby oddziaływania penitencjarnego populacji mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, przy uwzględnieniu współdziałania podmiotu określonego w art. 38 § 1.,2. Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar pozbawionych wolności. 


Program zakłada progresywny charakter prowadzonych oddziaływań penitencjarnych nakierowanych na wyszczególnioną do udziału w nim populację osób pozbawionych wolności. W szczególności u podstaw jego realizacji leży przechodzenie uczestnika do kolejnych etapów programu począwszy od wymogów rekrutacji zawartych w pkt.5 programu, po zakończenie każdego etapu programu egzaminem etapowym dokonywanym przez osoby prowadzące poszczególne jego etapy, a dopuszczający finalnie uczestnika do egzaminu końcowego – potwierdzającego kompetencje uczestnika tożsame z osiągnięciem założonych celów programu. Na potrzeby niniejszego programu zastosowanie ma m.in. narzędzie psychologiczne, stanowiące załącznik do programu, którego użycie pozwoli w sposób miarodajny ocenić skuteczność podjętych oddziaływań.
Program zakłada realizację przez uczestnika IV etapów:


I – etap treningu zastępowania agresji na terenie zakładu karnego w Wojkowicach


II – etap edukacyjny na terenie zakładu karnego w Wojkowicach


III – etap szkoleniowy poza terenem zakładu karnego w Wojkowicach


IV – etap zatrudnienia uczestnika programu poza terenem zakladu karnego w Wojkowicach w schronisku dla zwierząt, fundacji, nadleśnictwie.


Model programu zakłada jako podstawowy, I etap objęcia skazanych treningiem zastępowania agresji. Ujęte w treningu podejście poznawczo – behawioralne, nakierowane na zmianę zachowania agresywnego – trening umiejętności zachowań prospołecznych, kontroli złości, wnioskowania moralnego ma szczególne znaczenie dla dalszych etapów pracy z osadzonym. Zawarta w programie ART, każda z trzech podstawowych interwencji modyfikowania zachowań [poznawcza, emocjonalna, behawioralna] - wielotorowa, konieczna do realizacji w etapie I programu jest niezbędna z uwagi na przekonanie, iż:


 • trening umiejętności prospołecznych jest interwencją dotyczącą zachowań [ang. SLT – Skilltreaming];

 • trening kontroli złości jest interwencją w zakresie sfery emocjonalnej ang. ACT –

  Anger Control Training];trening wnioskowania moralnego ma naturę poznawczą.[ang. MRT – Moral Reasoning Training]


  Zatem kierując się filozofią wielomodalności przyjmuje się, że równoczesne stosowanie wielu interwencji przyniesie korzystniejsze rezultaty, oraz że efektywność tychże interwencji wobec populacji agresywnej - tu przestępczej, jest procesem nie kończącym się z chwilą ukończenia I etapu programu, ale początkiem poszukiwań bardziej efektywnych rozwiązań, wyznaczającychc kierunk dalszych oddziaływań. Biorąc pod uwagę potrzeby mi.in czasowe realizacji programu ART wyrażające się zasadą „ im dłużej, tym lepiej”, program „ Psiak – poznaj, przytul, pokochaj” stanowi w aspekcie nowatorskiego podejścia tematycznego, projektowany sposób kontyunowania oddziaływań, czy też kierunek poszukiwań, gdzie ART jest początkiem, a nie końcem.

  Program poprzez stworzenie interdyscyplinarnych bloków tematyczno – szkoleniowych nakierowany jest na czynniki skojarzone z zachowaniami przestępczymi jego uczestników, a w szczególności poprzez sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy wobec zwierząt, kształtowania umiejętności poznawczych, społecznych, przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom wobec zwierząt, uwrażliwiania na potrzeby  zwierząt, świadomości ochrony prawnej zwierząt, wiedzy z zakresu opieki   i pielęgnacji  oraz zasad humanitarnego traktowania zwierząt. Program zakłada, że każdemu z jego uczestników, wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby – potrzeba nowych umiejętności, wiedzy i treningu – by zmienić doychczasową postawę uczestników programu wobec zwierząt, implikującą obecnie złamanie zasad prawa przez te osoby w myśl przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. 

  Dobór tematyki zajęć programowych, ich realizację wynikającą w poszczególnych etapów programu prowadzi się we współpracy z podmiotem, o którym mowa w art. 38 § 1 Kkw. Biorąc pod uwagę specyfikę niniejszego programu, jego realizacja uwzględnia konieczność doboru wyspecjalizowanego podmiotu posiadającego stosowne uprawnienia, wyszczególnionego we wstępie niniejszego opracowania. 

  Dodatkowym atutem programu jest udział osób posiadających uprawnienia, kompetencje z zakresu treningu zastępowania agresji, psychologii, przeszkolonego w zakresie tym zakresie personelu penitencjarnego, instruktorów tresury zwierząt, weterynarii, opieki   i pielęgnacji zwierząt, zoopsychologii, praw ochrony zwierząt, wolontariatu, jak  i korzystania  cennych doświadczeń pracowników fundacji. 

  Z punktu widzenia populacji programu osobą włączoną do realizacji etapu II programu jest osoba sędziego penitencjarnego, podnosząca jakość prowadzonych oddziaływań wobec skazanych 
  w aspekcie ich readaptacji społecznej, wzbogaci wartość merytoryczną programu  i zakładaną skuteczność oddziaływania.

  Poprzez zakładany udział wyszkolonych psów na II etapie programu, tj włączenie ich aktywnego uczestnictwa – obecności w grupie wychowawczej uczestników programu potencjalnie wzrasta atrakcyjność i rzeczywistny wymiar prowadzonych zajęć [„ namacalność ”  oddziaływania]. Mimo nadzoru nad psem przez osobę kompetentną – opiekuna/ów istnieje równocześnie możliwość zaobserwowania reakcji, zachowań uczestników programu wobec zwierząt i oceny skali ewentualnego problemu w zakresie późniejszego, praktycznego i indywidualnego kontaktu uczestnika programu z psem,  a w szczególności pomocy i wyeliminowania przyczyn tego stanu rzeczy na tym etapie programu. Ponadto ma to znaczenie w późniejszym doborze psów do uczestników programu. Wiedza nabyta przez uczestników drugiego etapu programu i jej etapowa weryfikacja [egzamin ustny] oraz obecność psów służy wyselekcjonowaniu osób nie tylko pod względem posiadanej wiedzy, zdobytych umiejętności obejmujących wymogi programowe etapu, ale i w zakresie projektowanych na III etapie programu czynności szkoleniowych uczestnika z psem, tj. dostosowania poziomu wymagań do indywidualnych możliwości uczestnika.

  III etap programu [szkoleniowy] realizowany poza terenem jednostki penitencjarnej, w naturalnych warunkach środowiska, praktyczne ćwiczenia uczestników z psami dają uczestnikom programu możliwość bezpośredniego, indywidualnego kontaktu z psem i wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy do nauki ich tresury,  a  w szczególności kształtują praktyczny wymiar budowania i kształtowania komponentu emocjonalnego postawy, więzi ze zwierzęciem. Ten etap realizowany jest w oparciu o treść art.91.pkt 3 Kkw. Czwarty etap programu ukierunkowany jest na zatrudnienie osadzonego poza terenem jednostki penitencjarnej – schronisko, nadleśnictwo, fundacja. Zdobyta przez uczestników programu wiedza, umiejętności i projektowana zmiana stosunku do zwierząt, w połączeniu z możliwością podjęcia pracy na ich rzecz w znacznym stopniu zmniejszają prawdopodobieństwo powrotu uczestników programu do przestępstwa. Po części ten etap umożliwia i oddaje praktyczny wymiar osiągniętych zmian u uczestników w projektowanym zakresie zakładanych celów programu. Założenia programowe ujęte modelowo – teoretycznie zakładają na każdym etapie programu nacisk na aktywność skazanego, indywidualną pracę z każdym uczestnikiem programu i wzbudzanie w uczestniku woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw – uwzględniając w szczególności cele wykonania kary pozbawienia wolności.

  S P E K T R U M   C E L Ó W  Podstawowym kierunkiem oddziaywania penitencjarnego w niniejszym programie resocjalizacyjnym jest osiągnięcie przez uczestników celów wykonania kary pozbawienia wolności zawartych w Ustawie Kodeks karny wykonawczy. 

    Na bazie przechodzenia przez uczestników programu każdego kolejnego z etapów programu, poszerza się zakres celów możliwych do osiągnięcia. Cele wynikające z udziału i ukończenia programu zastępowania agresji ART przez uczestników programu stanowią odrębne zagadnienie, nie zamieszczone na gruncie niniejszego opracowania z uwagi na ich obszerną wykładnię zawartą w naukowym opracowaniu opublikowanym pod tytułem “Art Program Zastępowania Agresji”, wydanie poprawione, A.P. Goldstein, B. Glick, J.C. Gibbs, Warszawa 2004 oraz opracowaniu wydanym w formie materiałów pomocniczych do podstawowego kursu trenerskiego Treningu Zastępowania Agresji w ramach projektu EFS. Innymi celami programu są:


  -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników programu poprzez trening kompetencji społecznych;
  -umożliwienie schroniskom dla zwierząt oraz organizacjom społecznym korzystania z pracy wyedukowanych i przygotowanych pracowników – opiekunów zwierząt;
  -zapoznanie uczestników programu z Ustawą o Ochronie Zwierząt;
  -wykształcenie umiejętności budowania kontaktu z psem;
  -uwrażliwienie na los zwierząt;
  -uświadomienie, że zwierzęta CZUJĄ;
  -wykształcenie umiejętności z zakresu opieki, pielęgnacji I udzielania pierwszej pomocy psom;
  -poszerzenie świadomości uczestników programu w odniesieniu do odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt;
  -uświadomienie znaczenia psów w życiu człowieka/służbie społeczeństwu;
  -nabycie kompetencji w zakresie praktycznych/podstawowych czynności szkoleniowych – niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w relacjach człowiek – pies oraz pies – człowiek;
  uwrażliwienie uczestników programu na potrzeby psa wynikające z jego psychiki, rozwoju, stanu zdrowia;
  -nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy zwierzętom.
  wykształcenie alternatywnych [zgodnych z prawem] form oddziaływania na psa, przy uwzględnieniu jego praw, potrzeb, ---właściwości rozwojowych;
  -zaznajomienie uczestników programu z zasadmi pracy w schonisku, fundacji, stowarzyszeniu na rzecz zwierząt.


  M E T O D Y 

  1. Wykłady:
  - “ Prawo I zwierzęta “ - wyklad Sędziego Sądu Rejonowego
  -” Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś ” - prawa I obowiązki      
      właściciela/opiekuna psa – wykład prezes fundacji
  - “ Weterynaryjne ABC  - pierwsza pomoc dla zwierząt “ - wykład lekarza       
        weterynarii
  - “ Czy zwierzę ma duszę ? “ - wykład behawiorysty

  2. Prezentacje multimedialne:
   - “ Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś ” - slajdy
   - “ Ziemianie “ - materiał filmowy
  - “ Psy w służbie człowieka “  - praktyczny pokaz posłuszeństwa, ratownictwa. 

  3. Warsztaty:
  - Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami szkolenia psów, warunkowaniem  
    pozytywnym, zasadą działania klikiera etc.

  4. Zajęcia praktyczne – szkoleniowe:
  Każdy uczestnik III etapu programu resocjalizacyjnego, pracując z psem              w obecności trenera, otrzyma saszetkę na biodra wraz z zapasem smakołyków na każdą lekcję, klikier, smycz długości 5-10 metrów, psa – którego będzie opiekunem. Zajęcia praktyczne polegać będą na:
  - zapoznaniu psów z ich nowymi opiekunami;
  - nauka skupiania uwagi I nawiązania kontaktu wzrokowego oraz nagradzania;
  - powtarzanie wyuczonego skupiania, nauka komendy “ SIAD “;
  - powtarzanie wyczonych komend I ich utrwalanie;
  - nauka komendy “ DO NOGI “
  - powtarzanie wyczonych komend, nauka “ targetowania “
  - powtarzanie wyczonych komend, wprowadzanie komend słownych
  - powtórzenie wyczonych komend, zastosowanie klikiera I zabawa z psem :    
     turlanie się, czolganie etc.
  - powtarzanie nauczonych komend – korekta błędów
  - ocena pracy skazanych z psami przez opiekunów/ treserów, indywidualna    
    praktyczna prezentacja osiągnięć uczestników programu.

  Na zaproszenie fundacji S.O.S. dla zwierząt, partnerami powyższego programu są:

  Pani mgr Magdalena ZAJĄC – Dogmaster

  DogMasters Team Katowice
  ul. Armii Krajowej 34 Katowice
  http://www.katowice.dogmasters.pl/

  Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyplomowany behawiorysta na licencji COAPE (Centre of Applied Pet Ethology), Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów Zwierząt Towarzyszących Coape CABPT (COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), trener szkolenia psów, certyfikowany przewodnik psa terapeuty. Stale doskonali swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, warsztatach  i seminariach kynologicznych. Swój profesjonalizm łączy z prawdziwą pasją, oddaniem i zaangażowaniem w pracę z psami oraz ich właścicielami.Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod Firmą DogMasters Magdalena Zając, w ramach której realizuje indywidualne i grupowe kursy podstawowego, a także zaawansowanego posłuszeństwa dla psów, prowadzi gabinet behawiorysty zwierzęcego oraz udziela indywidualnych konsultacji dla właścicieli czworonogów. Ponadto jest autorem programu edukacyjnego trenerów DogMasters „Człowiek i pies - niezwykła więź”, który w formie wykładów, warsztatów oraz pokazów pracy z psami przeznaczony jest dla młodych oraz dorosłych odbiorców. W chwili obecnej program realizowany jest we współpracy i na terenie Cinema City Punkt 44 w Katowicach i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie a patronat  honorowy nad nim objął Marszałek Województwa Śląskiego. Jej firma oferuje również wykłady, warsztaty i seminaria kynologiczne prowadzone przez zapraszanych specjalistów, usługi groomerskie oraz dzienną opiekę nad psami w formie świetlicy dla psów. 

  Pani mgr Beata LESZCZYŃSKA – Behawiorysta zwierzęcy COAPE [Association of Pet Behaviourists and Trainers] – COAPE jest największą na wyspach brytyjskich organizacją kształcącą behawirystów zwierzęcych. Jest lokalnym praktykującycm behawiorystą zwierząt towarzyszących.
  www.. behavioryscicopae.pl.

  Pani Katarzyna RUBINKOWSKA – WASYLOWSKA
  Kynoterapia i Dogoterapia – Stowarzyszenie „ Kajos ”
  http://www.przyjacielpies.com


  MAJKA 
  PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA & SALON KOSMETYCZNY 
  Lek. wet. Bartłomiej Mika 
  44-100 Gliwice ul. Daszyńskiego 13/12 
UWAGA-PAKIET EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

Poniżej prezentujemy pakiet edukacyjny dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej:

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo, możesz to zrobic za pomoca szybkich płatnosci dotpay.
Po prostu kliknij w logo Dotpay lub PayPal i postępuj zgodnie z instrukcją

Zobacz też na co aktualnie potrzebujemy pieniędzy

Chcesz nam pomóc a posiadasz swoją witrynę, sklep lub prowdzisz blog?

Pobierz jeden z naszych banerów i umieść na swojej stronie.

Każde kliknięcie w baner spowoduje odwiedzenie naszej witryny a co z tym idzie, zwiększa szanse na odnlezienie nowych domów dla naszych zwierzaków.

POMAGAJĄ NAM

 • Design Park - projektowanie stron internetowych
 • fundacja sos dla zwierząt

start   |   adopcja   |   fundacja   |   wolontariat   |   możesz pomóc   |   edukacja   |   ratujemy konie   |   kontakt


Ilość odwiedzin: 3935982