Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula o informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Fundacji S.O.S dla Zwierząt i w związku z korzystaniem przez Użytkowników z portalu www.fundacjasosdlazwierzat.org

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. informujemy,:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów – Maciejkowice.

KRS: 000285182, NIP: 629 237 46 72, REGON: 240699505

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Członek Zarządu Fundacji Aneta Motak, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw poprzez e-mail: fundacjasosdlazwierzat@wp.pl, telefon: +48 733 085 384 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji: Fundacja S.O.S. dla Zwierząt z siedzibą przy ul. Antoniow1, 41-508 Chorzów – Maciejkowice.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis www.fundacjasosdlazwierzat.org realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz - polityka plików “cookies”)

Kategorie przetwarzania danych osobowych

 1. PESEL);
 2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);
 3. Dane identyfikacji podatkowej;
 4. Wizerunek;
 5. Ponadto Fundacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane są w celu

 1. realizacji zadań statutowych fundacji,
 2. przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. dane pozyskiwane przez serwis internetowy Fundacji www.fundacjasosdlazwierzat. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza np. w celu dokonania zgłoszenia interwencji, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, adopcji zwierząt.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. Podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji usług w tym usług wolontariackich.
 2. Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń wolontariackich (w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla wolontariuszy).
 3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności policja, Inspekcja Weterynaryjna sądy i organy państwowe)
 4. Podmioty świadczące usługi:
  1. Informatyczne oraz nowych technologii
  2. Księgowo-finansowe
  3. Audytorskie i kontrolne
  4. Niszczenia dokumentów
  5. Pocztowe i kurierskie

Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu

UWAGI

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy politykę ochrony danych, która ma zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy jej wykonywanie i stale sprawdzamy jej zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

crossmenu